033 - 24 66 398 info@voetzorgnijkerk.nl

Algemene Voorwaarden/ Privacy Policy

Algemene Voorwaarden

Begrippen:
a. Voorwaarden:
deze Algemene Voorwaarden

b. Cliënt:
de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling en /of daarmee direct verband houdende diensten of producten afneemt van Pedicure Praktijk VoetZorgPlus.

c. VoetZorgPlus:
het bedrijf: Pedicure Praktijk VoetZorgPlus , vertegenwoordigd door Mariëlle van de Pol, aangesloten bij ProVoet, lidnummer 308154, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer: 53760670.

d. Behandelplan:
schriftelijk of mondeling opgesteld behandeladvies dat in overleg met de cliënt wordt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld

e.
Branchecode gids met voor de onderneming geldende specifieke richtlijnen en eisen op het gebied van bedrijfsvoering in het algemeen, en van arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu in het bijzonder;

f. ProVoet:
ProVoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure
Kerkewijk 69, 3901 EC te Veenendaal

g.
Overmacht één of meerdere omstandigheden welke een persoon niet kunnen worden toegerekend en welke tot gevolg hebben dat nakoming van de overeenkomst, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, redelijkerwijs niet te verwachten valt;

1. Algemeen
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland, op alle overeenkomsten tussen Pedicure Praktijk VoetZorgPlus en haar cliënten met betrekking tot behandelingen, inclusief daarmee direct verband houdende diensten en/of de levering van producten
2. Een samenvatting van De Algemene Voorwaarden is in de vorm van Huisregels zijn zichtbaar opgehangen voor iedereen die de praktijk bezoekt en staan vermeld op de website van de praktijk www.voetzorgnijkerk.nl.
3. Een exemplaar van de Voorwaarden wordt desgevraagd aan de cliënt overhandigd of digitaal toegestuurd
4. Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing verklaard zou worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht
5. Op basis van de door de cliënt verstrekte informatie wordt desgevraagd en voor zover dat mogelijk is, bij het maken van de afspraak de verwachtte tijdsduur van de behandeling en een voorlopige kostenindicatie gegeven
6. Bij niet afgezegde afspraken, of niet binnen 36 uur van tevoren afgezegde afspraken, wordt 100% van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht, behoudens in situaties van overmacht.
7. Daarvoor ontvangt de cliënt een nota welke binnen de aangegeven termijn dient te worden betaald
8. Pedicure Praktijk VoetZorgPlus is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van onbeheerde persoonlijke eigendommen ten tijde van aanwezigheid in de studio

2. Privacy
1. Alle informatie die wordt verstrekt door cliënt wordt vertrouwelijk behandeld
2. Zonder toestemming van cliënt worden geen gegevens aan derden verstrekt, m.u.v. aan personen die direct bij de behandeling betrokken zijn.
3. Alle persoonlijke cliëntgegevens die nodig zijn voor een adequate behandeling worden zorgvuldig beheerd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

a.
met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en /of daarmee direct verband houdende diensten.

b.
uit voorraad leverbare producten worden geleverd aan de cliënt

c.
de cliënt opdracht geeft om producten speciaal voor de cliënt te bestellen

4. Verplichtingen
1. Pedicure Praktijk VoetZorgPlus heeft de verplichting om:

a.
een behandeling en daarmee direct verband houdende diensten adequaat uit te voeren en conform het opgestelde behandelplan

b.
het gevraagde product aan de cliënt te leveren. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gemeld en eventueel een vervangend product aangeboden

2. De cliënt heeft de verplichting om:

a.
alle relevante informatie te verstrekken voor een behandeling m.b.t. voorgeschiedenis, verwachtingen, voetproblemen, contra-indicaties, bijzonderheden, afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee direct verband houdende diensten

b.
te betalen voor: de geleverde behandelingen en daarmee direct verband houdende diensten en/of geleverde producten speciaal voor cliënt bestelde producten af te nemen en te betalen, behoudens situaties van overmacht een niet, of niet tijdig, afgezegde afspraak die in rekening wordt gebracht, te voldoen volgens de wijze zoals is aangegeven in deze Voorwaarden

5. Betaling
1. Er kan per pin of contant worden betaald
2. Op verzoek ontvangt de cliënt een nota
3. In bijzondere gevallen kan per bank of giro worden betaald. In dat geval worden administratiekosten in rekening gebracht
4. Wordt de betaling niet binnen 14 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag nadat de nota is uitgeschreven en zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen
5. Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.
6. Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt 3 genoemd, dan kan een volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden

6. Ruilen en Garantie
1. Wanneer gekochte – en niet door ons vervaardigde – artikelen niet aan de verwachtingen van de cliënt voldoen, kunnen deze binnen 1 week na aankoop, op vertoon van de nota, worden omgeruild voor een ander product, mits ongebruikt en in onbeschadigde verpakking
2. Indien ruiling niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een tegoedbon voor het bedrag. Er vindt geen geld teruggave plaats
3. Op deze producten zijn uitsluitend eventuele garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.
4. Als een door ons, tijdens een behandeling en / of daarmee direct verband houdende diensten, vervaardigd product ondeugdelijk is, kan het op vertoon van de nota worden aangeboden voor herstel of vervanging
5. Er is sprake van een ondeugdelijk product als het product niet goed werkt of buiten toedoen van de cliënt beschadigd raakt
6. Als herstel of vervanging niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een tegoedbon voor het betaalde bedrag. Er vindt geen geld teruggave plaats
7. De garantietermijn voor de door ons vervaardigde producten is afhankelijk van gebruikte materialen en de termijn van de te verwachten levensduur

7. Klachten
1. Wij streven naar een hoge mate van klanttevredenheid, waarmee wij klachten proberen te voorkomen.
2. Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan, dan hanteren wij een klachtenprocedure voor een goede afwikkeling
3. Lukt het niet om tot een oplossing te komen voor uw klacht, dan zal deze worden voorgelegd aan de Commissie van Bezwaar van ProVoet
4. Klachten in het kader van wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de Verzekeraar

8. Aansprakelijkheid
1. Wij hebben via ProVoet een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en zijn derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen)
2. Eventuele aansprakelijkheid wordt vastgesteld door de Verzekeraar, volgens de geldende procedures en voorwaarden van de Verzekeraar.
3. Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediend.

 

Privacy Policy

VoetZorgPlus Nijkerk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VoetZorgPlus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinde waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VoetZorgPlus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van de persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door VoetZorgPlus Nijkerk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht/ of uitnodiging;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Rechtstreeks declareren van een behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VoetZorgPlus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsels;
 • Achternaam;
 • Meisjesnaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • (zakelijk) Telefoonnummer;
 • (zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Naam huisarts of behandelend arts;
 • BSN nummer;
 • Verzekeringsgegevens;

In bepaalde situaties zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor VoetZorgPlus. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeelt. In sommige gevallen zullen we expliciet vragen om de foto’s met andere pedicures te mogen delen in een beveiligde omgeving. VoetZorgPlus zal u ten alle rtijden vragen of er foto’s gemaakt mogen worden en met welk doel.

Uw persoonsgegevens worden door VoetZorgPlus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna allen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden Patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

Met vriendelijke groet,

Mariëlle van de Pol -VoetZorgPlus Nijkerk