033 - 24 66 398 info@voetzorgnijkerk.nl

VoetZorgPlus Nijkerk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VoetZorgPlus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinde waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VoetZorgPlus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van de persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door VoetZorgPlus Nijkerk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht/ of uitnodiging;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Rechtstreeks declareren van een behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VoetZorgPlus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsels;
 • Achternaam;
 • Meisjesnaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • (zakelijk) Telefoonnummer;
 • (zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Naam huisarts of behandelend arts;
 • BSN nummer;
 • Verzekeringsgegevens;

In bepaalde situaties zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor VoetZorgPlus. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeelt. In sommige gevallen zullen we expliciet vragen om de foto’s met andere pedicures te mogen delen in een beveiligde omgeving. VoetZorgPlus zal u ten alle rtijden vragen of er foto’s gemaakt mogen worden en met welk doel.

Uw persoonsgegevens worden door VoetZorgPlus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna allen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden Patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

Met vriendelijke groet,

Mariëlle van de Pol

Voetzorg NijkerkVoetZorgPlus Nijkerk